Održavanje sistema menadžmenta

Period važenja sertifikata sistema menadžmenta je 3 godine i u tom periodu se vrše dva godišnja nadzora. Po isteku ovog perioda vrši se ponovna sertifikacija sistema menadžmenta (resertifikacija), pri čemu se očekuje dokumentovan prikaz unapređenja sistema menadžmenta.

KASTOR nudi usluge koje se odnose na održavanje i unapređenje sistema menadžmenta u trogodišnjem periodu posle dobijanja sertifikata od sertifikacionog tela. Razlog za to je česta je pojava da menadžer kvaliteta bude lice koje se, pored svojih redovnih obaveza, dodatno bavi i poslovima kvaliteta za koje, po običaju, nema dovoljno znanja ni vremena.
U takvim slučajevima se dešava da sistem funkcioniše formalno, bez stvarnog uticaja na poslovanje. Uz pomoć saveta i učešća konsultanata koji stručno i profesionalno pristupa ovom problemu, i uz timaski rad sa zaposlenima, sistem menadžmenta se može kvalitetno i ekonomično održavati i unapređivati.

Od suštinskog značaja za unapredjenje sistema menadžmenta kvalitetom je, da se nakon uspešno izvršene sertifikacije, sistematski vrši nadzor nad njegovom primenom i rezvojem.Stručna pomoć konsultanta u postsertifikacionoj fazi primene i razvoja sistema menadžmenta obuhvata sledeće aktivnsti:

  • Pomoć u definisanju ciljeva kvaliteta i utvrdjivanju aktivnosti koje je neophodno držati pod kontrolom u okviru sistema menadžmenta kvalitetom,
  • Pomoć u pra ćenju realizacije ciljeva i donošenja korektivnih mera,
  • Pomoć u planiranju i realizaciji interne kontrole,
  • Učešće u radu odbora za kvalitet,
  • Interna provera,
  • Priprema za godišnji nadzor sertifikacionog tela,
  • On line konsultacije (telefonom ili e-mailom).