SAVREMENI MENADŽMENT PREDUZEĆA
 1. Strategijsko planiranje u preduzeću
  1. Elementi strategijskog plana i princip izrade
  2. Vizija, misija i ciljevi
  3. Analiza i praktična izrada pojedinih elemenata
  4. Strategija: ključna planska odluka u preduzeću
  5. Vrste strategija i imperativ rasta
  6. Analiza situacije i izrada strategije poslovanja
 2. Biznis planiranje
  1. Upoznavanje svih učesnika sa pojmom i značajem biznis planiranja
  2. Mesto biznis plana u implementaciji strategije
  3. Struktura biznis plana
  4. Nefinansijski planovi
  5. Finansijski plan
  6. Izrada elemenata biznis plana
 3. Marketing planiranje
  1. Filozofija marketinga i njegova ugradnja u svaki element poslovanja
  2. Marketing u prodaji
  3. Marketing u proizvodnji
  4. Rešavanje konflikata između prodaje i proizvodnje
  5. Analiza marketing miksa preduzeća
  6. Analiza kupaca
  7. Prilagođavanje marketing miksa potrebama tržišta
  8. Izrada marketing strategije preduzeća
  9. Istraživanje domaćeg i stranog tržišta u sopstvenoj režiji
  10. CRM – Customer Relationship Management
 4. Organizacija poslovanja
  1. Pojam i uloga organizacione strukture u procesu realizacije strategije
  2. Tipovi organizacionih struktura i njihova analiza
  3. Analiza postojeće organizacione strukture u preduzeću
  4. Predlozi izmene postojeće organizacione strukture
 5. Motivacija zaposlenih
  1. Vrste motivacije
  2. Modaliteti nefinansijske motivacije
  3. Modaliteti finansijske motivacije
 6. Upravljanje stresom i konfliktima
  1. Pojam stresa i analiza nivoa stresnosti u preduzeću
  2. Uticaj stresa na poslovne rezultate
  3. Identifikacija najznačajnijih izvora konflikata
  4. Upravljanje konfliktima i otporima u preduzeću
  5. Konstruktivni i destruktivni konflikti
IZRADA MARKETING PLANA
 1. POTENCIJAL TRŽIŠTA
 2. KAPACITETI PREDUZEĆA
 3. ANALIZA KONKURENTSKOG OKRUŽENA
  1. Mogućnost ulaska u granu
  2. SupstitutI
  3. Pregovaračka snaga dobavljača
  4. Pregovaračka snaga kupaca
  5. Intenzitet konkurencije
 4. SWOT ANALIZA
 5. CENOVNA STRATEGIJA
 6. PROMOTIVNA STRATEGIJA
 7. ANALIZA KADROVSKIH ASPEKATA
 8. FINANSIJSKE PROJEKCIJE KONKRETNE INVESTICIJE
  1. Polazne pretpostavke
  2. Projekcija neto gotovinskog toka
  3. Rentabilnost ulaganja
SAVREMENO UPRAVLJANJE I TRŽIŠNI NASTUP
  1. Strategijski plan preduzeća
   1. Vizija, misija i ciljevi
   2. Analiza i praktična izrada
   3. Strategija: analiza i praktična izrada
  2. Analiza poslovnog okruženja
   1. Eksterno okruženje
    1. Opšte okruženje (PEST i SWOT)
    2. Konkurentsko okruženje
   2. Interno okruženje
  3. Fokusiranje na konkurenciju u grani
   1. Alati za analizu konkurencije u grani
    1. Granska konkurencija
    2. Konkurenstke sile
    3. Strategijske grupe
   2. Značaj i primena portfolio koncepta
    1. BCG model
    2. McKinsey/GE model
    3. Shell-ov model
   3. Benčmarking u savremenom poslovanju
    1. Značaj benčmarkinga i praktična primena
    2. Tipovi benčmarkinga i primena
    3. Proces i izrada plana bečmarkinga
  4. Strategije konkurentskog nadmetanja
   1. Strategija tržišnih lidera
    1. Širenja tržišta
    2. Odbrana postojećeg tržišta
    3. Povećanje tržišnog učešća u slučaju neekspanzivne tražnje
   2. Strategije izazivača
    1. Frontalni napad
    2. Bočni napad
    3. Napad opkoljavanjem
    4. Napad zaobilaženjem
    5. Gerilski napad
   3. Strategije tržišnih pratilaca
    1. Falsifikator
    2. Kloner
    3. Imitator
    4. Adapter
   4. Strategije tržišnih nišera
UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOM U SVAKODNEVNOM POSLOVANJU
   1. Novčani tok: krvotok svake organizacije
    1. Logika iz koncepta novčanog toka
    2. Izveštaj o novčanom toku vs. bilans uspeha
    3. Diskontovani novčani tok
   2. Upravljanje potraživanjima i obavezama u poslovanju
    1. Optimizacija ciklusa narudžbina-uplata
    2. Motivacija kupaca u sferi plaćanja svojih obaveza
    3. Optimizacija ciklusa nabavka-plaćanje
    4. Kako vi kreditirate dobavljače?
    5. Kako dobavljači kreditiraju vas?
   3. Kako prodaja utiče na novčani tok?
    1. Profitabilnost pojedinačnih prodaja
    2. Faktori profitabilnnosti pojedinačnih prodaja
    3. Ulaganja u nematerijalnu aktivu
   4. Analiza dobavljača i novčani tok
    1. Dobavljači u nevolji i vaš novčani tok
    2. Faktori koje treba imati u vidu kada birate novog dobavljača
   5. Dodatni faktori koji iscrpljuju novčani tok
    1. Kontrola kvaliteta
    2. Usluge kupcima
    3. Kontrola zaposlenih
    4. Zakonska regulativa i prekršaji
STRATEGIJSKO I BIZNIS PLANIRANJE
 1. Strategijsko razmišljanje
 2. Koncept strategije
 3. Strategijsko planiranje
  1. Pojam strategijskog plana
  2. Elementi strategijskog plana
   1. Vizija
   2. Misija
   3. Ciljevi
   4. Strategija
   5. Analiza eksternog okruženja
   6. Analiza internog okruženja
 4. Tipovi strategija
  1. Strategije intenziviranja napora
  2. Strategije diversifikacije
  3. Generičke strategije
 5. Formulisanje strategije poslovanja
  1. Strategijska analiza
  2. Izbor strategije
 6. Primena strategije
  1. Značaj primene strategije
  2. Kritični faktori uspeha
  3. Elementi procesa implementacije strategije
   1. Organizacija resursa
   2. Motivacija
   3. Administrativna podrška
   4. Poslovna kultura
   5. Kontrola i revizija
 7. Pojam i značaj biznis plana
 8. Svrhe izrade biznis plana
 9. Elementi biznis plana
  1. Formalno nezaobilazni elementi
  2. Operativni plan
  3. Plan marketinga
   1. Plan prodaje
   2. Plan nabavke
 10. Finansijski plan
  1. Procena ulaganja i izvori finansiranja
  2. Projekcija prihoda i rashoda
  3. Projekcija finansijskih izveštaja
  4. Ocena investicionog projekta
  5. Finansijska analiza
  6. Pokazatelji efikasnosti investiranja
  7. Ocena biznisa u uslovima neizvesnosti
  8. Dodaci biznis planu

LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ - OBUKA ZA GRADOVE I OPŠTINE
 1. Alternativni prioriteti u pristupu lokalnom ekonomskom razvoju
 2. Strateški pristup lokalnom ekonomskom razvoju (strategija razvoja, lokani ekološki akcioni plan, strategija zapošljavanja, pripajući akcioni planovi…)
 3. Saveti i njihova uloga u lokalnom ekonomskom razvoju (Privredni savet, specijalizovani Savet za MSPP, Savet za zapošljavanje, Savet za rodnu ravnopravnost, Savet za zaštitu životne sredine, Savet za pitanja javnog zdravlja...)
 4. Službe i javna preduzeća lokalne samouprave povezani u sistemu lokalnog ekonomskog razvoja
 5. Sistem usluga koje pruža lokalna samouprava, a koje podstiču lokalni ekonomski razvoj.

U ponudi je i individualno savetovanje iz navedenih oblasti.


PROGRAMI NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU

MODUL 1: VITALNE VEŠTINE

 1. Motivacija i veštine motivisanja
 2. Upravljanje vremenom
 3. Kreativnost i inovativnost
 4. Veštine komuniciranja
 5. Veštine timskog rada
 6. Veštine rešavanja konflikata
 7. Veštine pregovaranja
 8. Veštine rešavanja problema
 9. Veštine upravljanja stresom

 
MODUL 2: POSLOVNE VEŠTINE

 1. Menadžment
 2. Poslovna komunikacija
 3. Marketing
 4. Ponašanje potrošača
 5. Prodaja
 6. Preduzetništvo