Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) – ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS – Quality Management System) je međunarodni standard, koji sadrži zahteve za sistem upravljanja i vođenja poslovnih aktivnosti u svim procesima. Sastoji se od organizacione strukture i planiranja, procesa, resursa i dokumentacije koja se koristi da bi se postigli ciljevi kvaliteta, poboljšao kvalitet proizvoda i zadovoljili i prevazišli zahtevi kupca. 

Principi upravljanja na kojima se zasniva sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015 su:

 1. fokus na korisnika,
 2. liderstvo,
 3. uključivanje zaposlenih,
 4. procesni pristup,
 5. sistemski pristup,
 6. donošenje odluka na osnovu činjenica i
 7. upravljanje međusobnim odnosima.

Primenom navedenih principa u organizaciji menadžment stvara okvir za usmeravanje organizacije u pravcu poboljšanja performansi. 

Svrha primene ovog standarda je primena procesnog pristupa u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti odvijanja procesa. Definisanjem procesa, njihovih međusobnih veza, ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa obezbeđuju se uslovi za efektivno funkcionisanje sistema organizacije i ostvarenje zadovoljstva korisnika. 


Koristi od primene standarda ISO 9001:2015 su:

 • sistematski pristup upravljanja svim poslovnim procesima,
 • sticanje i učvršćivanje poslovnog poverenja kod Vaših klijenata u kvalitet proizvoda/usluge,
 • definisanje poslovnih ciljeva i veće usmerenje na njihovo ostvarenje,
 • poboljšana međuprocesna komunikacija,
 • bolje razumevanje potreba kupaca, postizanje zadovoljstva i prevazilaženje zahteva klijenata (oduševljenje),
 • poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti, efikasnosti i efektivnosti poslovnih procesa, što vodi ka povećanju mogućnosti ka osvajanju novih tržišta i povećanje udela na postojećem tržištu,
 • potvrdu da je željeni nivo kvaliteta proizvoda ili usluga postignut i da se održava na stabilnom nivou,
 • veće mogućnosti da zadovoljite jedan od zahteva na konkursima javnih nabavki i
 • dobijanje sertifikata od akreditovanog sertifikacionog tela.