ISO 18001:2008 - Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
ISO 18001:2008 - Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Series) je medjunarodni standard fokusiran na kontrolisanje rizika zagađenja životne sredine. Standard ISO 14001 sadrži zahteve uspostavlja mehanizame koji smanjuju ove rizike negativnog uticaja na zdravlje i bezbednost zaposenih. Uspostavljen i primenjen sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu jača pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih i drugih zahteva.

Principi upravljanja na kojima se zasniva sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu ISO 18001:2008 su:

  1. uspostavljanje sistema kontrolisanja rizika u cilju zaštite zaposlenih;
  2. kontinuitet u poboljšanju postupka zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih;
  3. usaglašenost sa zakonskim i ostalim propisima;
  4. doprinos većoj efikasnosti celokupnog sistema u integraciji sa ostalim standardima.

Koristi od primene standarda ISO 18001:2008

  • uspostavljen sistem zaštite zdravlja i bezbednošću na radu povrede na radnom mestu svodi na minimum;
  • pruža zaštitu od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i posetiocima;
  • doprinosi spremnosti kompanije da pravovremeno otkloni opasnost (akcenat je na preventivnom delovanju a ne na otklanjanju posledica);
  • usklađuje rad kompanije sa zakonskim propisima;
  • jača imidž kompanije (kompanija dokazuje orijentaciju ka društveno odgovornom poslovanju);
  • otvara nove tržišne mogućnosti za saradnju sa velikim inostranim kompanijama kojima je jedan od osnovnih ciljeva bezbednost i zdravlje na radu.