Uvođenje sistema menadžmenta

U oblasti sistema menadžmenta, usluga koju nudimo je, konsalting u fazi uvođenja, primene i unapredjenja sistema menadžmenta:

 • Sistem menadžmenta kvalitetom – standard ISO 9001:2008
 • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine - standard ISO 14001:2005
 • Sistem upravljaja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – standard ISO 18001:2008
 • Sistem menadžmenta bezbednosti informacija – standard ISO 27001:2005
 • Sistem menadžmenta bezbednošću hrane - standard ISO 22000:2005
 • Sistem analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (za bezbednost hrane) – HACCP
 • Internacionalni standard za hranu - IFS

Proces uvođenja sistema menadžmenta obuhvata sledeće faze:

 • snimanje postojećeg stanja sistema upravljanja i uslova za
  uspostavljanje sistema menadžmenta,
 • izrada plana realizacije projekta,
 • definisanje organizacione šeme i hijerarhije dokumenata,
 • obuka svih zaposlenih o za izradu i primenu dokumentacije,
 • izrada dokumentacije sistema menadžmenta,
 • edukacija menadžment tima,
 • obuka za interne proverivače,
 • sprovodjenje interne provere,
 • učešće u realizaciji korektivnih i preventivnih mera,
 • pripreme za sertifikaciju i
 • prisustvo u toku sertifikacije.