Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) - ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 - Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS - Quality management svstem) je medjunarodni standard, koji sadrži zahteve za sistem upravljanja i vodjenja poslovnih aktivnosti povezanih sa kvalitetom proizvoda ili usluga. Sastoji se od organizacione strukture i planiranja, procesa, resursa i dokumentacije koja se koristi da bi se postigli ciljevi kvaliteta, poboljšao kvalitet proizvoda i zadovoljili i prevazišli zahtevi kupca.
 
Principi upravljanja na kojima se zasniva sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008 su:
1: fokus na korisnike,
2: liderstvo,
3: uključivanje zaposlenih,
4: procesni pristup,
5: sistemski pristup upravljanju,
6: kontinuirano poboljšanje,
7: činjenični pristup u odlučivanju,
8: razvijanje obostrano korisnih odnosa sa dobavljačima.
 
Koristi od primene standarda ISO 9001:2008

  • sistematski pristup upravljanja svim poslovnim procesima,
  • sticanje i učvršćivanje poslovnog poverenja kod Vaših klijenata,
  • definisanje poslovnih ciljeva i veće usmerenje na njihovo ostvarenje,
  • komunikacija i saradnja u organizaciji se znatno poboljšava,
  • bolje razumevanje potreba kupaca, postizanje zadovoljstva i prevazilaženje zahteva klijenata (oduševljenje),
  • poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
  • veće mogućnosti za osvajanje novih tržišta i povećanje udela na postojećim tržištu,
  • potvrdu da je željeni nivo kvaliteta proizvoda ili usluga postignut i da se održava na stabilnom nivou,
  • veće mogućnosti da zadovoljite jedan od zahteva kod tenderskih nabavki,
  • dobijanje sertifikata ISO 9001 od akreditovanog sertifikacionog tela.