ISO 45001:2018 (OHS) – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 45001:2018 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OHS – Occupational Health and Safety Management Systems) je međunarodni standard fokusiran na kontrolisanje rizika i prepoznavanje i reagovanje na prilike u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Standard ISO 45001 sadrži zahteve uspostavlja mehanizama koji smanjuju rizike u procesu  bezbednosti i zdravlja radnika i razvijanja programa za poboljšavanje uslova rada. Uspostavljen i primenjen sistem upravljanja bezbednosšću i zdravljem na radu jača pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih i drugih zahteva u oblasti OHS.

Principi upravljanja na kojima se zasniva sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema standardu ISO 45001:2018 su:

  1. uspostavljanje sistema upravljanja rizicima i prilikama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u poslovnim procesima;
  2. kontinuitet u poboljšavanju sistema upravljanja bezbednošću i zdralvjem radnika;
  3. sistemski pristup kontroli usklađenosti poslovanja  sa zakonskim i ostalim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
  4. doprinos povećanju efektivnosti celokupnog sistema u integraciji sa ostalim standardima.

Koristi od primene standarda ISO 45001:2018

  • uspostavljen sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu sa ciljem maksimalnog obezbeđenja uslova rada i eliminacijom povreda na radu;
  • doprinosi spremnosti kompanije da pravovremeno otkloni opasnost koja bi mogla dovesti do povrede radnika;
  • sistemski pristup kontroli usklađenosti poslovanja sa zakonskim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
  • jača imidž kompanije (kompanija dokazuje orijentaciju ka društveno odgovornom poslovanju);
  • otvara nove tržišne mogućnosti za saradnju sa velikim kompanijama kojima je jedan od osnovnih ciljeva bezbednost i zdravlje na radu.