Šta je HACCP sistem?

Analiza Opasnosti i Kritičnih Kontrolnh Tačaka – je naučno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distrubucije prehrambenih proizvoda.

Priznat je 70-ih godina XX veka od WTO – Svetske zdravstvene organizacije. Danas je uslov i legitimacija za svetsku trgovinu prehrambenim proizvodima. U većini Evropskih zemalja je zakonski uslovljen. Na tržištiu EU i Svetske trgovinske organizacije sistem HACCP je postao obavezujući 1. januara 2006. godine (Council Directive 93/43/EEC). Primena sistema HACCP kod svih subjekata bez obzira na tačku postupka sa hranom, postao je uslov poslovanja s partnerima na međunarodnom tržištu. Zakonska regulativa skoro svih razvijenih zemalja obavezuje proizvođače hrane u tim zemljama na uvođenje sistema HACCP.

U Rebublici Srbiji HACCP sistem je postao Zakonski obavezujući primenom Zakona o bezbednosti hrane Sl. Glasik RS 41/2009 Godine.  

Član 1. „Ovim zakonom uređuju se opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane i hrane za životinje“.

Član 41. „Subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazanma proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i analize kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP)“.

Zakonski zahev je da učesnici u lancu snabdevanja moraju imati implementiran sistem, ali ne i sertifikovan. Sertifikaciju rade nezavisna sertifikaciona tela ukoliko želite da svojim kupcima na taj način dokažete da u svojim procesima primenjujete HACCP principe.

Haccp sistem je usmeren samo ka jednom cilju: da prehrambeni proizod bude bezbedan, a to znači da prehrambeni proizvod neće imati štetan uticaj na zdravlje potrošača kada se pripremi ili pojede u skladu sa predviđenom upotrebom.  HACCP je sistem za identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbednost hrane. HACCP je sistem upravljanja u kome se bezbednost hrane razmatra kroz analizu i kontrolu fizičkih, hemijskih i bioloških opasnosti (hazarda) od ulaznih sirovina, rukovanja, proizvodnje, distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda. HACCP sistem se sastoji od dve celine:

  1. Plan za upravljanje opasnostima – obuhvata identifikaciju i procenu svih mogućih opasnosti i mere za kontrolu i eliminaciju opasnosti, i obezbeđenje da će te mere biti sprovedene u svim fazama rukovanja hranom.
  2. Prethodno preduslovni programi – DHP (dobra higijenska praksa) I DPP (dobra proizvodna praksa) – osnovni uslovi i aktivnosti koji su neophodni unutar organizacije i u celokupnom lancu hrane za održavanje bezbednosti hrane, kao i  kontrolna mera ili kombinacija kontrolnih mera koje se primenjuju radi sprečavanja ili smanjenja značajnih opasnosti po bezbednost hrane na prihvatljiv nivo i gde kriterijum mere i merenje ili posmatranje omogućavaju efikasnu kontrolu procesa) i/ili proizvoda.

 Koristi od primene HACCP principa:

  • uspostavljanje sistema preventivnog delovanja u cilju osiguranja bezbednosti hrane u svakom delu procesa rukovanja sa hranom;
  • usklađenost poslovanja u procesima rukovanja hranom sa zakonskim zahtevima;
  • kupci stiču veće poverenje u bezbednost proizvoda;
  • poslovanje u skladu sa konceptom društveno odgovornog poslovanja.