Šta je HACCP sistem?
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – Sistem bezbednosti hrane je sistem za identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbednost hrane. HACCP je sistem upravljanja u kome se bezbednost hrane razmatra kroz analizu kontrolu fizičkih, hemijskih i bioloških opasnosti (hazarda) od ulaznih sirovina, rukovanja, proizvodnje, distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda. HACCP sistem se sastoji od dve celine:

 1. HA - analize rizika i
 2. CCP (Critical Control Point) - identifikacije opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procenu njihove štetnosti po ljudsko zdravlje. CCP - kritične kontrolne tačke predstavlja sistem kontrole svih kritičnih tačaka u procesu rukovanja hranom u kojima se može sprečiti, eliminisati ili svesti na prihvatljiv nivo, rizik po sigurnost hrane.

Osnovni principi primene i unapredjenja HACCP sistema su:

 1. analiza rizika – identifikacija rizika (fizičkih, hemijskih I bioloških) u cilju njihove eliminacije ili svodjenja na prihvatljiv nivo;
 2. identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka– tačke u procesu rukovanja hranom u kojima se potencijalni rizici mogu kontrolisati;
 3. uspostavljanje kritičnih granica na kritičnim mestima– za svaku definisanu opasnost je potrebno označiti kritične granice (razdvojiti prihvatljivo od neprihvatljivog);
 4. postupci nadzora– uspostavljanje sistema stalnog nadzora zadatih kontrola;
 5. korektivni postupci – aktivnosti koje treba preduzeti ukoliko nadzor pokaže da kritične kontrolne tačke nisu pod kontrolom;
 6. procedura verifikacije – uspostavljanje postupka za proveru HACCP sistema kroz sistem paralelnih provera kako bi se osiguralo ispravno funkcionisanje glavnih delova sistema;
 7. priprema dokumentacije – sistem dokumentovanja svih operacija postupka upravljanja hranom.

 
Koristi od primene HACCP principa

 • Uspostavljanje sistema preventivnog delovanja u cilju osiguranja bezbednosti hrane u svakom delu procesa proizvodnje i distribucije;
 • uskladjnost poslovanja u rukovanju hranom sa zakonskim zahtevima;
 • stičete poverenje korisnika Vašeg proizvoda te time povećavate konkurentnost na tržištu;
 • povećavate mogućnosti proširenja tržišta za vaš proizvod;
 • povećanje mogućnosti za efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda;
 • poslovanje u skladu sa konceptom društveno odgovornog poslovanja.